תנאי שימוש

תנאי שימוש

כפלטפורמה חדשנית וייחודית, וכחלק מהגישה החברתית שלנו ב- TARYA אנו עושים את מירב המאמצים להיות נגישים לכולם, בנוחות ובמהירות. כאתר וכמערכת המשמשת לקישור לווים ומלווים (משקיעים), אנו דוגלים ברעיון שמאפשר לכל גולש לקיחת הלוואה או השתתפות בהלוואה חברתית. השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.

 

אתר טריא - תנאי שימוש

שימוש באתר

גרסה 7
יולי 2019

 

 1. הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את התנאים וההוראות המפורטות להלן.
 2. בתנאי השימוש ובכל מקום אחר באתר  לשון זכר גם נקבה במשמע ולהיפך. לשון יחיד גם רבים במשמע ולהיפך, הכל לפי ההקשר. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש באתר. ההוראות המפורטות להלן מהוות חוזה בין טריא פי2פי בע"מ - ח.פ. 515024131 - (להלן- החברה) לבין המשתמש. הלווה, מלווה, ארגון או כל אדם אחר אשר גולש או פועל באתר (להלן - המשתמש) מצהיר כי הוא מודע לתנאי השימוש ומקבלם, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה, מנהליה, סוכניה, שולחיה ו/או מי מטעמם, למעט במקרה של מעשה בזדון של החברה ו/או מי מטעמה בניגוד לתנאי השימוש.
 3. האתר נמצא בבעלות של החברה ומופעל על ידה.
 4. השימוש באתר מותנה במילוי אחר תנאי האתר וההוראות המפורטות באתר. האישור הניתן על ידי המשתמש והשימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש והמשתמש מחויב לפעול על פיהם.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש. הודעה על השינוי תתפרסם באתר. שימוש באתר לאחר השינוי מהווה הסכמה לשינוי ולתנאי השימוש המעודכנים.
 6. הודעות בקשר לתנאים  אלה או באשר לשימוש באתר תשלחנה למשתמשים באמצעות הצגה באתר, או לכתובות הדואר האלקטרוני שהם מסרו או באמצעות שליחת SMS. הודעה שהוצגה באתר תיחשב כאילו הגיעה לידיעתו של המשתמש בעת הצגתה באתר וכל הודעה שנמסרה בדואר אלקטרוני או ב – SMS תיחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הנמען בעת מסירתה.
 7. החברה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את  פעילות האתר או חלק ממנו, באופן סופי או לזמן מוגבל, ובלבד שלא יפגעו זכויות המלווים שטרם נפרעה הלוואתם.
 8. המשתמש  מצהיר שהוא מודע לעובדה שמדובר בפלטפורמה אינטרנטית, וכי החברה אינה יכולה להיות אחראית לתקינות האתר או התוכנה או לכך שלא יהיו שיבושים בשימוש באתר. לפיכך, המשתמש  פוטר בזה את החברה מאחריות לאמור ולא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה, עובדיה או שלוחיה, למעט במקרה של פעולה בזדון.
 9. המשתמש מתחייב להשתמש באתר רק למטרות חוקיות ולא להשתמש באתר בצורה שתהווה הפרה של דין כלשהוא או בצורה שתקנה עילה לתביעה אזרחית או פלילית. שימוש באתר שלא בהתאם לתנאי האתר או בהתאם להוראות אחרות שבאתר או שימוש שלא כדין בקוד או בסיסמא הניתנת למשתמש, לרבות מסירה לאחר או אי שמירה על הקוד או הסיסמא שניתנה למשתמש, הינו אסור, ויגרום, בין היתר, להרחקתו משימוש באתר.
 10. השימוש באתר מותר אך ורק למי שהינו בגיל מעל 21 שנים ובעל חשבון בתאגיד בנקאי. החברה אינה נוקטת עמדה בשאלה האם השימוש באתר מותר למי שאינו אזרח ישראל, לרבות בעניין  מיסוי אזרחים זרים ומסירת מידע עליהם לשלטונות המס בארצם, והאחריות על כך מוטלת על המשתמש.
 11. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימן מסחר, בין רשום ובין שאינו רשום, וכן זכויות יוצרים בתוכן של האתר, מידע המוצג בכל דרך שהיא, טקסט, תמונות, סרטונים, גרפיקה או כל תוכן אחר, מבנה האתר, קוד מקור, תוכנות, הכל כפי שיהיה מעת לעת (להלן – "תוכן") הוא בבעלותה של החברה. המשתמש מתחייב שהתוכן לא יועתק על ידו ו/או מי מטעמו בצורה כלשהי, יועבר לאחר, יוצג או יועבר בצורה כלשהי, ללא הסכמה מפורשת מוקדמת בכתב של החברה. המשתמש אינו רשאי לשנות או ליצור מוצר כלשהו אשר יהיה מבוסס, באופן מלא או חלקי, בתוכן כלשהו של האתר ואינו רשאי להציג את תוכן האתר, כולו או חלקו, באתר אחר או בשרת אחר.
 12. המשתמש מתחייב שלא להעביר, לפרסם, לשמור או להציג, בצורה כלשהי, מידע פרטי או אישי של משתמש אחר באתר.
 13. המשתמש מתחייב  שלא לעשות שימוש באתר אלא לצורך שלו נועד האתר.
 14. הלוגו של החברה שמופיע באתר הינו בבעלות החברה. בהצגת הלוגו באתר אין משום הסכמה כלשהי של החברה לשימוש בסימן המסחר של החברה, בין שהוא רשום ובין שאינו רשום, או לשימוש בכל סימן מסחר אחר אשר עשוי להופיע באתר. מבלי לגרוע מהאמור, אין להשתמש בלוגו של החברה בקישור כלשהו.
 15. באתר עשויים להיות קישורים לאתרים אחרים, אשר בבעלות או מופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן - אתרים חיצוניים). המשתמש מצהיר שידוע לו שהחברה אינה יכולה לפקח ואין לה אחריות למידע אשר ניתן באתרים החיצוניים. המשתמש מצהיר שידוע להם שלאתרים החיצוניים תנאי שימוש משלהם וכי תנאי השימוש באתר אינם חלים על האתרים החיצוניים. קישור באתר לאתרים חיצוניים אינו מהווה פרסום או המלצה כלשהי להשתמש באתר חיצוני, ואין בקישור המלצה כלשהי באשר לטיב האתר החיצוני ולתוכנו. המשתמש מצהיר ומאשר ששימוש שלו באתר חיצוני נעשה באחריותו הבלעדית.
 16. המשתמש מצהיר ומאשר שידוע לו שהודעות, מסמכים ומידע ימסרו לו באמצעות האתר או באמצעות כתובת דואר אלקטרוני שמסר, כי הוא יודע ומבין שהחברה יכולה להפעיל את האתר ולתת את השירותים רק באמצעים אלקטרוניים, וכי הבסיס להפעלת האתר הוא פלטפורמה אינטרנטית, ולפיכך הוא מסכים לאמור לעיל. ההסכמה האמורה חלה גם על עצם מתן או קבלת הלוואה או כל שירות אחר שתעמיד החברה לרשות המשתמש.
 17. אבטחת המידע בקשר עם האתר עומדת בסטנדרטים מקצועיים, ומתבצעת בקרה יום-יומית של התאמת הנתונים לפעילות. עם זאת, לאור העובדה שהאתר מקושר לרשת האינטרנט לא קיימת אפשרות לאבטח את האתר, ואת מערכות המידע והתקשורת בצורה מלאה.  המשתמש פוטר בזה את החברה מכל אחריות לנזק אשר עלול להיגרם לו בקשר עם האתר ו/או השימוש בו, אלא אם כן החברה פעלה בזדון.
 18. המשתמש מצהיר ומאשר שידוע לו שהמערכת מתעדת את הפעילות של המשתמש לצורך בקרה ומניעת הונאות.
 19. על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב-יפו.

ביטול הזכות להשתמש באתר

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת, למנוע מכל אדם ו/או גוף להשתמש באתר, באופן זמני או קבוע, בין היתר אך לא רק, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן: 

 1. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש או הפר תנאי מהתנאים המפורטים בבקשת ההלוואה;
 2. המשתמש מסר פרט או מסמך לא נכון;
 3. המשתמש לא קיבל אישור מהחברה להיות לווה או מלווה, מכל סיבה שהיא;
 4. המשתמש ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר;
 5. המשתמש נחשד כי לזכותו שם משתמש קיים ו/או בכוונתו להרשם בשם אדם אחר ללא אישורו;
 6. התקיימו במשתמש אחד מהמקרים המהווים עילה לפירעון מוקדם על פי הבקשה לקבלת הלוואה.

הלוואות

 1. המשתמש מצהיר בזה שידוע לו שהחברה אינה צד להלוואה, ובכלל זה אינה צד לבקשת ההלוואה על ידי לווה או להסכמה לבקשה על ידי מלווה וכי החברה אינה אחראית לפרעון ההלוואה. סיכון האשראי בקשר עם ההלוואה מוטל אך ורק על מלווה אשר מעמיד הלוואה על אחריותו שלו בלבד.
 2. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהחברה אינה אחראית ואינה מתחייבת לנכונות ו/או דיוק ו/או שלמות הפרטים שמי מהמלווים ו/או הלווים מסר. מבלי לגרוע מהאמור, החברה מתחייבת לעשות מאמץ סביר ככל שניתן באמצעים העומדים לרשותה על מנת לאמת את נכונות הפרטים.
 3. בקשה לקבלת הלוואה מותרת רק ליחיד ולא לתאגיד. המשתמש אינו רשאי לבקש הלוואה עבור או בשם של תאגיד מכל סוג שהוא.
 4. אם תינתן האפשרות למלווים, באמצעות האתר, להציג שאלות ללווים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסנן ולא להציג שאלות אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אינן ראויות להיות מוצגות באתר, בין משום שהן פוגעניות, מהוות חדירה מיותרת לצנעת הפרט, או מכל סיבה אחרת.
 5. תנאי ההלוואה כפופים להיתר עסקה; תוכן היתר העסקה מוצג באתר.

תהליך הבקשה להלוואה

  1. תהליך בקשה לקבלת הלוואה ממלווים באמצעות האתר הוא כדלקמן:
א. עם הרשמתו של הלווה באתר, יתבקש הלווה למסור פרטים מזהים ופרטים אחרים, כמו גם מסמכים, על מנת לאמת את זהותו ועל מנת לקבוע לו דירוג אשראי;
ב. הלווה מצהיר שידוע לו שללא מסירת הפרטים או המסמכים שידרשו, לא ניתן יהיה לקלוט אותו כלווה באתר;   
ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע אימות של הנתונים שמסר הלווה, כולם או חלקם. במקרה שהלווה מסר פרט שלא אומת, לא ניתן יהיה לקלוט אותו כלווה באתר; הלווה מצהיר שידוע לו והוא מסכים לכך שהחברה תבצע את האימות בעצמה או באמצעות אחרים, ובלבד שאם האימות מתבצע על ידי גורמים אחרים, המידע לגבי האימות יועבר לחברה ולא יישמר בידי הגורמים האחרים, והם לא יעשו כל שימוש אחר במידע;
ד. פרטיו המזהים של הלווה (שם, ת.ז, טלפון, כתובת דוא"ל) לא יוצגו באתר;
ה. כל פרט הרלוונטי, על פי שקול דעת החברה, לבחינת ההלוואה מצד המלווים (כולל מין, עיר מגורים, מטרת ההלוואה וכו') יוצג באתר;
ו. הלווה מאשר כי המידע אשר הוא מסר לחברה והמידע שייאסף על ידי החברה נמסר מרצונו החופשי וכי הוא אינו מחויב על פי דין לעשות כן. החברה תשמור את הנתונים שמסר הלווה, לרבות נתונים לעניין זהות הלווה, ונתונים הקשורים לדירוג האשראי של הלווה (להלן – הנתונים), ולא תעבירם לצד שלישי אלא במקרים הבאים:
    1. מסירת הנתונים נדרשת על פי דין, בית משפט, או על פי רשויות מס בארה"ב לגבי מי שהוא אזרח אמריקאי; 
    2. הנתונים נמסרו למלווה או לאדם אחר לצורך גבייה או לארגון שהלווה עובד שלו – אם הארגון חתם עם החברה על עקרונות לשיתוף פעולה, וזאת במקרה שההלוואה לא שולמה במועדה או שהלווה הפר הפרה אחרת את הסכם ההלוואה;
    3. הלווה הסכים למסירת הנתונים.
ז. החברה רשאית לשמור את הנתונים שבמאגריה גם בשרתים מחוץ לישראל;  
ח. קיבל משתמש אישור להיות לווה באתר, יקבע לו דירוג אשראי על פי הנתונים שנמסרו; לצורך קביעת דירוג האשראי, רשאית החברה לאסוף כל מידע, לרבות מידע פיננסי ודו"חות אשראי הקשור ללווה, או כל מידע אחר אשר נדרש לצורך דירוג אשראי, והלווה מאשר שהוא מסכים לאיסוף מידע כאמור;
ט. הלווה מצהיר שידוע לו שדירוג אשראי של הלווים נעשה על פי מודל שנוצר עבור החברה וקביעת הדירוג היא בשיקול הדעת המוחלט של החברה וכי לא תהיה לו כל טענה לעניין הדירוג שנקבע לו;
י. עם קביעת דירוג האשראי ללווה, על הלווה לקבוע את תקופת ההלוואה בהתאם לאפשרויות הקיימות באתר. הריבית על ההלוואה תיקבע על פי דירוג האשראי של הלווה; 
י"א. דירוג אשראי ללווה יקבע לגבי כל בקשת הלוואה ויהיה תקף להלוואה עבורה הדירוג נקבע ואושר;
י"ב. הלווה יאשר את הבקשה לקבלת  הלוואה בדרך שהחברה תקבע;
י"ג. החזר ההלוואה יהיה בדרך של הרשאה לחיוב חשבון או בכל דרך אחרת שתחליט עליו החברה;
י"ד. במקרה של החזר הלוואה בדרך של הרשאה לחיוב חשבון - תנאי להעמדת ההלוואה הינו קבלת הרשאה מאושרת מסניף הבנק בו מתנהל חשבון של הלווה לחיוב חשבון הלווה על ידי החברה. הלווה מתחייב בזאת כי לא יסגור את חשבונו בבנק, כל עוד לא פרע את מלוא הסכומים בקשר עם ההלוואה, אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב מהחברה לשינוי החשבון  והמציא לחברה לשביעות רצונה את כל המסמכים הנדרשים בקשר עם החשבון החלופי שעל שמו שממנו מבקש לבצע את התשלומים על פי ההלוואה; בנוסף, מצהיר הלווה שדוע לו שהפעלת הרשאה לחיוב חשבון טעונה עמלות אשר גובה הבנק המציג ו/או מס"ב מחשבון הנאמנות, והלווה מסכים לשלם לכיסוי ההוצאות האמורות 2 ₪ לכל החזר; הסכום האמור יווסף לכל החזר והלווה מסמיך את המלווה להעביר, באמצעות החברה,  את הסכום לבנק המציג ו/או למס"ב; במקרה שחיוב על פי הרשאה יוחזר לבנק המציג, ישא הלווה בעלות ההחזרה בסך של 18 ש"ח, והעלות האמור תתווסף לסכום ההחזר החודשי בחודש העוקב; הלווה מצהיר שהסכומים האמורים מהווים חלק מסכום ההלוואה במקרה של פיגור בתשלומים, והמלווים יהיו רשאים לתבוע סכומים אלה כחלק מהחוב;
ט"ו. הלווה מצהיר שידוע לו והוא מסכים לכך שיתכן שיהיו מספר מלווים להלוואה, וכי פרטי המלווים ישארו שמורים באתר. הלווה מצהיר שברור לו שתנאי בסיסי להפעלת האתר הוא התקשרות באמצעות האינטרנט לרבות מסירת הודעות אלקטרוניות באמצעות האתר או הדואר האלקטרוני של הלווה; כתובת הדואר האלקטרוני תישמר באתר ויעשה בה שימוש רק למטרת הודעות מהאתר למשתמש;
ט"ז. הלווה מסכים ומאשר כי החברה ו/או המלווים יהיו רשאים לבדוק את נכונות המידע שיש ברשותם, ולשם כך לפנות לגורמים שונים לשם אימות המידע וקבלת נתונים אודות הלווה, ואף למסור להם העתק מהבקשה לקבלת הלוואה על מנת שישמש לגורמים כאמור כבקשה ישירה והרשאה מטעם הלווה למסור את המידע;
י"ז. הלווה מתחייב לשלם לחברה עמלות כמפורט בתנאי השימוש;
י"ח. הלווה מצהיר שידוע לו כי הפעלת הקוד המיוחד שהועבר לו במייל מהווה אישור לכל תנאי השימוש באתר ולתנאים בבקשה לקבלת הלוואה על כל נספחיה.

הענות לבקשת הלוואה על ידי מלווה

 1. משתמש אשר יבקש להלוות כספים באמצעות האתר יוכל לעשות כן לאחר שיירשם באתר, יאשר את תנאי השימוש, ויפקיד בחשבון הנאמנות, סכום כפי שקבוע באתר, באמצעות העברה בנקאית לפי פרטי חשבון הנאמנות המופיעים באתר; לאחר ביצוע ההעברה ישלח המלווה לחברה, בדרך המפורטת באתר, את האסמכתא של ההעברה.
 2. כחלק מתהליך הרישום באתר יתבקש המלווה לבחור את הרכב תיק ההשקעות שלו; מימון ההלוואות ייעשה על פי הפרמטרים שבחר המלווה. מובהר בזאת, והמלווה מצהיר שידוע לו וכי הוא מסכים לכך שהמערכת של טריא תפזר את כספי המלווה על פני כמה שיותר הלוואות, באופן רציף ומתמשך, והכל מבלי לפגוע בהרכב תיק ההשקעות שבחר המלווה.
 3. המלווה מצהיר שידוע לו שמתן ההלוואה הוא על אחריותו הבלעדית וכי אין החברה נושאת בסיכון אשראי כלשהו. כמו כן, מצהיר המלווה שבחירת הלווים וסכום ההלוואה לכל לווה היא על סיכונו הבלעדי. המלווה מצהיר שידוע לו שעל מנת להקטין את הסיכון רצוי לפזר את סכום ההשקעה על מספר רב יותר של הלוואות.
 4. המלווה מצהיר שידוע לו שטרם הקצאת כסף ללווה מסוים, תינתן לו האפשרות לעיין בתנאי הבקשה לקבלת הלוואה; המלווה מאשר ומסכים לכך שהקצאת כסף ללווה מסוים מהווה אישור והסכמה לתנאי הבקשה לקבלת הלוואה.
 5. המלווה מצהיר שידוע לו שהחברה תעשה ככל יכולתה על מנת למנוע הונאות או מסירת פרטים לא נכונים על ידי הלווים, ואולם אין החברה יכולה להיות אחראית למקרים של הונאות או לנכונות הפרטים הניתנים על ידי הלווים, ואין ביכולתה להבטיח שלא יקרו מקרים מעין אלה. המלווה פוטר את החברה מכל אחריות למקרים האמורים כמו גם למקרים של אי פרעון של ההלוואה, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא.
 6. המלווה מצהיר שידוע לו שקביעת דירוג האשראי של הלווה, על אף שנעשית בכלים מקצועיים, אינה מבטיחה או יכולה להבטיח את פרעון האשראי. דירוג האשראי הוא כלי בידי המלווה לצורך מתן הלוואה אך אין בה כדי לאשר באופן מוחלט את אמינותו הפיננסית של הלווה. המלווה פוטר את החברה מאחריות לדירוג האשראי למעט במקרים שהדירוג נעשה באופן לא מקצועי או ברשלנות רבתי.
 7. המלווה יהיה רשאי להגיש בקשה למשוך כספים שהפקיד, אם כספים אלה רשומים ככספים  נזילים בחשבון שלו באתר. 
 8. המלווה מאשר כי המידע אשר מסר לחברה והמידע שייאסף על ידי החברה נמסר מרצונו החופשי וכי הוא אינו מחויב על פי דין לעשות כן. ללא הסכמה של המלווה, הנתונים שמסר המלווה יישמרו בידי החברה ולא יועברו לצד שלישי אלא אם מסירת הנתונים נדרשת על פי דין, בית משפט, או על פי רשויות מס בארה"ב לגבי מי שהוא אזרח אמריקאי. 
 9. החברה תהיה רשאית לשמור את הנתונים שבמאגריה גם בשרתים מחוץ לישראל. 
 10. המלווה מסכים לאפשר ללווה פרעון מוקדם של ההלוואה ללא עמלה או קנס כלשהו ולפי הקבוע בבקשה לקבלת הלוואה. 
 11. המלווה מצהיר שידוע לו והוא מסכים שבמקרה של פיגור בתשלום ההלוואה, יחולו ההוראות שבפרק "גבייה במקרה של פיגור בתשלומים", והתנאים שבבקשה לקבלת הלוואה; במקרה של פיגור בתשלום ההלוואה, כולה או חלקה, המלווה מסכים להמחות לחברה את זכויותיו כלפי הלווה. המלווה מסכים לכך שאישור תנאי השימוש מהווה אישור והסכמה להמחאה כאמור. החברה, כבעלת זכויות כלפי הלווה, תנקוט בכל הצעדים הנדרשים כלפי הלווה על מנת לגבות את החוב של הלווה, לרבות פתיחת תיק בהוצאה לפועל או הגשת תובענה בבית המשפט.

  כמו כן, המלווה מייפה את כוחה של החברה לפעול לפי שיקול דעתה בכל הקשור להלוואה או להודעות בגין ההלוואה. הצליחה החברה לגבות את חובו של הלווה, כולו או חלקו, יקבלו המלווים את חלקם בסכום שנגבה באופן יחסי להשקעתם בהלוואה, לאחר ניכוי הוצאות כמו הוצאות משפט, הוצאות עו"ד, וקנסות או תשלומים אחרים המגיעים לחברה.
 12. אם תחליט החברה לאפשר מתן הלוואות המובטחות בשעבוד שנתן הלווה, המלווים מיפים את כוחה של החברה לפעול בשמם ועבורם בכל הקשור לקבלת השעבוד, רישומו ומימושו; בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, המלווה מצהיר ומאשר שהשעבוד יירשם על שם החברה, ובמקרה הצורך – ימומש על ידי החברה, ולצורך כך המלווה ממחה את כל זכויותיו כלפי הלווה.

העברת הלוואות

מלווה יהיה רשאי להעביר הלוואה שמימן למלווה אחר, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 1. "ההלוואה" – הלוואה אותה, או חלקה, מבקש מלווה להעביר למלווה אחר, שאין בה פיגורים של הלווה, והחזרי ההלוואה מתבצעים כסדרם ועל פי לוח הסילוקין;
  "יתרת ההלוואה" – יתרת הקרן שלא שולמה בתוספת הריבית לתקופה שנותרה עד תשלום מלא של ההלוואה לפי תנאיה המקוריים;
  "ריבית מקורית" –שיעור הריבית הנקוב בהלוואה המועברת;
  "ריבית קובעת" – שיעור הריבית הקבוע באתר טריא לתקופה שתואמת את התקופה שנותרה להלוואה, ולאותו דירוג של הלוואה, והכל כפי שיעורה ביום ההעברה.
 2. העברת הלוואה תהיה אך ורק באמצעות הפלטפורמה שהקימה טריא, ואך ורק למלווה אשר רשום בפלטפורמה.
 3. המלווה ימסור הודעה לטריא, באמצעות האתר או בדרך של משלוח דואר אלקטרוני לטריא, בה יודיע על רצונו להעביר הלוואה, ויפרט את מספר ההלוואה שברצונו להעביר למלווה אחר.
 4. התקבלה בטריא הודעה כאמור בסעיף 3, תודיע טריא למלווה המעביר מה הסכום לו הוא זכאי ממלווה שירכוש את ההלוואה.
 5. לאחר מתן ההודעה כאמור בסעיף 4, תוצג יתרת הקרן שלא שולמה באתר כהלוואה לתקופה שנותרה עד תשלום מלא של ההלוואה לפי תנאיה המקוריים; הריבית על יתרת הקרן אשר תוצג באתר תהיה על פי הריבית הקובעת.
 6. רכישת ההלוואה בידי מלווה נעבר תהיה באותו האופן של מימון הלוואות באתר.
 7. מומנה ההלוואה בידי מלווה או מלווים, יועבר הסכום שלו זכאי המלווה המעביר, כאמור בסעיף 4, לזכות חשבונו של המלווה המעביר באתר; במקרה שהמלווה המעביר זכאי לתוספת כאמור בסעיף 8ב., תשולם התוספת לשיעורין, בהתאם לתקופה שנותרה להחזר מלא של ההלוואה על פי תנאיה המקוריים.
 8. החישוב על פיו ייקבע הסכום לו זכאי מלווה מעביר הוא כדלקמן:
  1. במקרה שהריבית הקובעת גבוהה מהריבית המקורית – הסכום הינו סכום יתרת הקרן, בניכוי ההפרש בין סכום הריבית הקובעת לתקופה שנותרה להלוואה לבין סכום הריבית המקורית לתקופה שנותרה להלוואה;
  2. במקרה שהריבית המקורית גבוהה מהריבית הקובעת – הסכום הינו סכום יתרת הקרן בתוספת ההפרש בין סכום הריבית הקובעת לתקופה שנותרה להלוואה לבין סכום הריבית המקורית לתקופה שנותרה להלוואה;
  3. במקרה שהריבית המקורית זהה לריבית הקובעת הסכום הינו סכום יתרת הקרן בלבד.
 9. מובהר בזאת, והמלווה המעביר מצהיר שידוע לו, כי מעבר להעברת הסכום כאמור בסעיף 8 לעיל, הוא לא יהיה זכאי לסכום נוסף כלשהו, בין ריבית ובין סכום אחר, והמלווה הרוכש לא יהיה חייב בתשלום נוסף כאמור, למלווה המעביר.
 10. (בוטל)
 11. מובהר בזאת, והמלווים מצהירים שידוע להם כי טריא אינה אחראית לכך שבקשה להעברת הלוואה תמומן או תתבצע.
 12. מובהר בזאת, שהאמור לעיל יחול גם במקרה שמלווה מבקש להעביר מספר הלוואות שמימן, ובלבד שהסך המצטבר של יתרת הקרן של ההלוואות שהמלווה מבקש להעביר, בין אם מדובר בהלוואה אחת או מספר הלוואות - עולה על סכום של 5,000 ₪.

עמלות המשולמות לחברה

 

 1. הלווה והמלווה מתחייבים לשלם לחברה עמלות כמפורט באתר תחת "עמלות לחברה".
 2. העמלה בה חייב המלווה תנוכה מכל תשלום שיועבר למלווה להחזר ההלוואה; סכום העמלה ישולם לחברה כל חודש, או פעם ברבעון, והכל על פי החלטת  החברה.
 3. העמלה בה חייב הלווה תנוכה מסכום ההלוואה רק במקרה שסכום ההלוואה הועבר לחשבון הלווה, ובעת ההעברה.

גבייה במקרה פיגור בתשלומים

 1. מבלי לגרוע מסעדים העומדים למלווה או מהתנאים שבבקשה לקבלת הלוואה, במקרה של איחור בתשלום יחול האמור להלן:
  1. במקרה של איחור העולה על יום – הלווה לא יהיה רשאי לבקש הלוואה נוספת עד שלא שולם הסכום שבפיגור;
  2. במקרה של איחור העולה על 7 ימים –תישלח ללווה התראה במייל וב-SMS שעליו לשלם את הסכום שבפיגור בתוספת עמלה בגובה של 25 ₪;
  3. במקרה של איחור העולה על 21 ימים - תישלח ללווה התראה נוספת במייל וב-SMS שעליו לשלם את הסכום שבפיגור בתוספת עמלה בגובה של 25 ₪;
  4. במקרה של איחור העולה על 35 ימים - תישלח ללווה התראה במייל וב-SMS שעליו לשלם את הסכום שבפיגור, לרבות התראה כי אם לא יבוצע התשלום תועמד ההלוואה לפרעון מוקדם, בתוספת עמלה בגובה של 75 ₪;
  5. במקרה של איחור העולה על 50 ימים – ההלוואה תועמד לפרעון מוקדם והלווה לא יהיה רשאי לבקש הלוואות באמצעות האתר למשך שנה מפרעון כל הסכומים אותם הוא חייב; כמו כן, הלווה ישלם פיצוי מוסכם בסך 500 ₪; ללווה תישלח הודעה במייל וב-SMS שהטיפול בגבייה הועבר לטיפול משפטי;
  6. במקרה של איחור העולה על 60 ימים – הלווה לא יהיה זכאי לקבל הלוואות באמצעות האתר.
 2. הלווה מצהיר שידוע לו והוא מסכים שכל איחור בתשלום יירשם  ב"פרופיל הלווה" שלו. המידע יהיה נגיש לארגון אם הלווה הוא עובד בארגון אשר חתם עם החברה על עקרונות לשיתוף פעולה, וכן למלווים במקרה שהלווה יבקש הלוואה נוספת.
 3. על אף האמור בתנאי שימוש אלה, במקרה של פיגור בתשלום, תהיה החברה רשאית להעביר את המידע אודות הלווה ואודות הפיגור, למאגר המידע שבבנק ישראל, שהוקם על פי חוק נתוני אשראי.

 

הפעלת חשבון הנאמנות

 1. כספים אשר ילווה מלווה אשר נענה לבקשת הלוואה של לווה, והתשלומים של הלווה על חשבון החזר ההלוואה, יופקדו בחשבון נאמנות אשר יתופעל בידי אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ (להלן-בהתאמה – "חשבון הנאמנות" ו "המתפעל"). את תנאי הסכם השירותים בין החברה לבין המתפעל ניתן למצוא באתר תחת "הסכם התפעול".
 2. המשתמשים באתר, הן הלווים והן המלווים, מצהירים כי ברור להם שההפעלת חשבון הנאמנות נועדה לבודד את כספי ההלוואה ותשלומי ההחזרים מהחברה אשר מפעילה את האתר. במקרה של הפסקת פעילות של החברה,  מכל סיבה שהיא, החברה תורה למתפעל לחלק את הכספים המצויים בחשבון הנאמנות באותו מועד-לנהנים בחשבון הנאמנות .באופן יחסי להפקדות העומדות לזכותם באותו מועד. והכל בהתאם להוראות מפורטות שיקבל המתפעל מהחברה 
 3. מעבר להפרדת הכספים מהחברה, והפעולות אותן התחייב המתפעל לבצע על פי הסכם התפעול, אין למתפעל כל אחריות כלפי הלווים או המלווים, ואלה מצהירים שידוע להם שאין זה מתפקידו של המתפעל לבדוק או לאמת את ההוראות הניתנות לו על ידי החברה והם מסכימים לכך שהמתפעל אינו חב כלפיהם כל חובה שהיא, בין חובת זהירות או חובת אמון.
 4. המשתמשים מצהירים שידוע להם שעל פי תנאי הפעלת חשבון הנאמנות רשאי המתפעל להפקיד את הכספים שבחשבון בפקדון יומי, ואולם ריבית המשתלמת על כספים אלה לא תיזקף לטובת המשתמשים אלא תיועד  לכיסוי עלויות חשבון הנאמנות או לכל מטרה אחרת עליה תחליט החברה ושהודעה עליה נמסרה באתר.     
 5. המשתמשים מסכימים לאמור לעיל, בין היתר, מתוך הבנה שהריבית על פקדונות יומיים טפלה למטרה העיקרית של האתר; ביודעם  שזקיפת ריבית עלולה לחייב ניכוי מס במקור, וביודעם שעלולות להיווצר למשתמשים בעיות ביחס לנושאי הלבנת הון  וכלפי שלטונות המס.  
 6. המשתמשים מוותרים בזאת על כל טענה שעשויה להיות להם כלפי החברה או המתפעל ביחס לריבית שנזקפה או שהיתה אמורה להיזקף בחשבון הנאמנות.

 

מיסים

 1. המשתמש מצהיר ומאשר שבדק את כל היבטי המס הכרוכים בעסקת הלוואה באמצעות האתר, כי הוא אחראי בלעדית לתשלום המיסים הכרוכים בעסקת ההלוואה וכי הוא מתחייב לשלם את כל תשלומי המיסים הנדרשים על פי כל דין בקשר עם עסקת ההלוואה.
 2. במקרה של חבות מס אשר לא שולמה או טופלה מול רשויות המס, ישפו המשתמשים את החברה בגין כל חבות אשר תוטל עליה על ידי שלטונות המס וישאו בכל הוצאה, מס, קנס או תשלום אחר אשר יוטל על החברה.
 3. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל תשלום ריבית חייב בניכוי במקור. החברה תנכה את המס הנדרש בשיעורים הקבועים בחוק אלא אם כן תקבל אישור לשביעות רצונה המלא על פטור מניכוי מס במקור.