ביצועי תיק ההלוואות של טריא

ביצועי תיק ההלוואות של טריא

כל בקשת הלוואה המוגשת באמצעות המערכת נבדקת על בסיס אלגוריתם ייחודי ובמודל מתמטי לומד שמטרתו לזהות את הסיכון הגלום בהלוואה, לדרג אותה ובהתאם לקבוע את אחוז הריבית. במערכת קיימים ארבעה דירוגים – AA,A, AB, BB.
במערכת של טריא קיימת הבחנה בין פיגורים לתקופה העולה על 60 ימים לבין פיגורים לתקופה העולה על 180 ימים. ברור שבמקרה השני, ההסתברות לגבות את הפיגורים קטנה יותר ביחס לקבוצה הראשונה. כדי לשקף את השינוי בהסתברות לגביית הפיגורים באופן שמרני, קבעה טריא מנגנון של "ירידת ערך": במקרה של פיגור עד 180 ימים , שיעור הפיגור נגזר מהיחס בין הפיגור בפועל לבין כלל סכומי ההלוואות בדירוג מסוים, ובמקרה של פיגור העולה על 180 ימים, ההנחה היא שכל יתרת הקרן טרם נפרעה ותכנס לפיגור, לכן שיעור הפיגור נגזר מהיחס שבין יתרות הקרן הלא משולמות בהלוואות שבפיגור לבין כלל סכומי ההלוואות בדירוג מסוים. יובהר שהעמודה בטבלה של פיגור מעל 60 ימים כוללת הן את שיעור הפיגור עד 180 ימים והן את שיעור הפיגור מעל 180 ימים.
ברור שהנתונים המוצגים בטבלה אינם כוללים את ההחזרים שמקבלים מלווים ממנגנון ההגנה בטריא, אינם כוללים תשלום למלווה מ"כרית בטחון", מימוש בטחונות או כספים שמתקבלים כתוצאה מהליכי גבייה שננקטים כנגד לווה שמפגר בתשלום החזרי ההלוואות, ולכן מבחינת המלווה, שיעורי הפיגור הם למעשה נמוכים מהמצויין בטבלה.
שיעורי אי ההחזר בכל דירוג, (ביחס לסכום ולא למספר ההלוואות) על פי הנתונים לשנתיים האחרונות הם כמפורט בטבלה:
מחשב שיעורי אי-החזר לשנתיים האחרונות...
בבואך לבחור את ההלוואות בהן תרצה להשתתף, שים לב לסיכון המגולם בדירוג. ככל שהדירוג הניתן גבוה יותר (AA) הריבית להלוואה תהיה נמוכה יותר, וזאת משום שהלווה אמין יותר והסיכון לחדלות פרעון נמוך יותר. דירוג נמוך (BB) משמעותו ריבית גבוהה בגלל סיכון גבוה יותר לאי תשלום.
כאשר תירשם, תתבקש לבחור את העדפות ההשקעה שלך, לפי פרופילים מסויימים. הפרופילים נבנו לפי סוג הסיכון, ותוכל לראות פיזור הדירוגים לפי כל פרופיל.
שים לב שבפרופיל של "שמרן", מדובר על השקעת הכספים רק בהלוואות שכנגדן יש בטוחות; לכן, הסיכון של הלוואות אלה הוא נמוך ביותר ושואף לאפס. יתרה מכך, על מנת להקטין עוד יותר את הסיכון למי שרוצה להיות בטוח עם כספיו, בחירת פרופיל "שמרן", כוללת הצטרפות ל- "SAFE-500". על תנאי "SAFE-500" ועל ההגנה הנוספת שהיא מעניקה ועל התשלום הכרוך בהצטרפות ניתן לקרוא בעמוד ההסבר על מנגנון הגנה.
גם לאחר שבחרת פרופיל סיכון מסויים, ניתן בכל עת לשנות את הפרופיל כך שיתאים לרמת הסיכון שברצונך לבחור.